Biblická témata

Kompletní seznam knih týkajících se bibických témat, teologie či historie najdete zde.
Kontakty, na kterých si můžete domluvit vypůjčení, najdete zde.
Podívejte se na několik ukázek:

obrázekAdventismus v proměnách času
George R. Knight
Kniha seznamuje čtenáře se základními milníky vzniku a následného dynamického rozvoje Církve adventistů sedmého dne. Ve zhuštěném historickém přehledu se mu podařilo obsáhnout dějinný úsek téměř dvou století. Sleduje události velkého náboženského probuzení v USA z počátku 19. století, poté utváření i následnou reorganizaci církve, která teprve v průběhu času a po překonání mnoha překážek dokázala najít své osobité poslání a jasnou vizi. Autor nabízí vyvážený pohled na některá problematická období a události, jež církev postihly. V závěrečné kapitole upozorňuje na úskalí a výzvy, s nimiž se církev bude muset vypořádat v blízké budoucnosti, zároveň ale poukazuje i na potenciál tohoto dnes již celosvětového společenství.

obrázekBoží stopy na cestě církve
Jiří Drejnar
Publikace, která ve stručnosti představuje počátky a vývoj církve adventistů s.d. v Čechách. Autor čtenáři přibližuje vznik adventismu v zahraničí, ukazuje na to, jak na konci 19. století vstoupil do Čech a jak se převážně v nepříznivých podmínkách za rakouské monarchie, dvou světových válek a později vlády komunismu rozvíjel. O zkušenostech a zápasech těch, kteří se na růstu církve v průběhu více než jednoho sta let podíleli, svědčí četné dokumenty, kterými jsou zprávy doloženy.
Kniha je nejenom dokladem o Boží dobrotě a věrnosti, kterou zakladatelé adventismu v Čechách zakoušeli, ale také svědectvím o jejich smělé víře a obětavosti, které by měly být vlastnictvím i církve současné.

obrázekDopisy z vyhnanství
Mark Finley & Steven Mosley
Bez velké námahy se i vy můžete přidat k autorům této knihy a navštívit zajímavá místa v Turecku a na ostrově Patmos. Jednotlivé kapitoly vás obohatí o myšlenky, jak věříme, nejpozoruhodnějších dopisů, které kdy byly napsány. Navštívíte pozůstatky sedmi měst Malé Asie, kam byly listy na počátku našeho letopočtu adresovány: Efez, Smyrnu, Pergamon, Thyatiry, Sardy, Filadelfii a Laodikeu. Každý dopis se podobá receptu vystavenému tím nejlepším Lékařem. Jsou to vlastně poselství, která řeší základní problémy lidského života, poselství, která svou hloubkou směřují k srdci.

obrázekEvangelium v proměnách času
Jon Paulien
Toužíte po tom, abyste uměli bez zábran sdílet svou víru? Hledáte cestu k současným nevěřícím lidem, ale zdá se vám, že s nimi nejste schopni komunikovat? Chcete tento stav změnit, ale nevíte jak?
Pokud tyto otázky aspoň trochu odrážejí vaši každodenní zkušenost, pak držíte v rukách správnou knihu. Její autor Jon Paulien, kazatel a profesor novozákonní teologie z Adrewsovy univerzity, se v ní neotřelým způsobem zamýšlí nad tím, jak účinněji představit křesťanství současnému člověku. Například si klade následující otázky: Čím se vyznačuje sekulární člověk a jak přemýšlí? Jak žít v postmoderní společnosti a přitom neztratit svou víru? Co udělat pro to, aby se nově příchozí na našich bohoslužbách cítili dobře a aby pro ně zvěst evangelia byla srozumitelná?

obrázekHledání identity
George R. Knight
Autor, dlouholetý profesor dějin na Andrewsově univerzitě, je znám českému čtenáři tituly Adventismus v proměnách času, Setkání s Ellen Whiteovou a Byl jsem dokonalý. Na stránkách knihy Hledání identity seznamuje čtenáře s vývojem věrouky církve adventistů: Jak přišli adventisté k víře, kterou dnes vyznávají? Jak se tato víra během let měnila? Otevřeně jsou popisovány přílivy a odlivy věroučných proudů v adventismu. Historické dokumenty dokládají debaty, které byly o sporných otázkách a byly otevřené, někdy i dlouhé roky trvající, než bylo možné diskusi uzavřít. Kniha poukazuje na to, jak Bůh vedl adventismus k hlubšímu poznávání a chápání jeho věčné pravdy.

obrázekKdyž tě Bůh něžně volá tvým jménem
Max Lucado
Ze stránek této knihy poznáš, že k tvému srdci promlouvá Bůh. Volá tě něžně tvým jménem. Snad se ti to zdá nemožné, nedovedeš si představit, že Ten, který stvořil a učinil všechno, myslí na tebe a zná tvé jméno. A přece, tvé jméno vyslovuje s láskou, něžně, trpělivě.
TATO KNIHA BYLA OCENĚNA ZLATOU CENOU ROKU 1999.

obrázekKlub Anonymních porušovačů slibů
Bedřich Jetelina
Sbírka inspirujících zamyšlení a někdy i provokujících úvah, fejetonů a mikroesejů původně psaných pro nejrůznější internetová i tištěná periodika. Jednotlivé části této sbírky vznikaly mezi lety 1999 – 2004. První sbírku podobných úvah pod názvem „Orel na řetězu“ vydal Bedřich Jetelina v roce 1999.

obrázekKřesťanem dnes…
Potřebuji Boha, abych byl dobrým člověkem?
Může mi církev poskytnout něco, co postrádám?
Nabízí křesťanská víra něco víc než jenom život na onom světě?
Jak se projevuje přesvědčivá živá víra?
Jaký vztah ke společnosti má mít křesťanská církev?
Na tyto otázky se v knize Křesťanem dnes… snaží odpovědět ti, kteří křesťanskou víru nejenom slovy vyznávají, ale v denním životě ji prožívají.

obrázekDějiny Církve adventistů sedmého dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Jiří Piškula
Kniha je historickou studií o církvi adventistů v českých zemích od jejích počátků na konci 90. let devatenáctého století do konce 80. let ve století dvacátém. Zpřístupňuje státní i soukromé dokumenty, ke kterým nemá běžný uživatel přístup. Studijně zaměřenému čtenáři poskytne dosud nepublikované informace, které poodkryjí pozadí mnohých událostí, jež měly zásadní význam pro život církve.
Jiří Piškula vystudoval historii na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity v Praze a na Freie Universität v Berlíně a teologii na Institutu ekumenických studií v rámci Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (ETF). V současné době působí na Teologickém semináři Církve adventistů sedmého dne a jako vědecký pracovník na ETF.
„Pokud by tato práce sloužila k novému promýšlení dějin Církve adventistů sedmého dne v českém a slovenském prostoru, k přinášení nových pramenů a jejich interpretaci, naplnila by přesně svou roli a bádání o minulosti této církve by mohlo posloužit současníkům i dalším generacím.“ (Jiří Piškula)

obrázekPotlesk nebes
Max Lucado
Je možné prožívat radost, kterou nelze udusit? Je možné získat pokoj, který nelze ztratit? Je možné nalézt štěstí, které nemůže být ničím ohroženo? Max Lucado to vše nalezl a i s Vámi se chce o své zkušenosti podělit. Jeho kniha je víc než jen návod, jak tyto trvalé hodnoty získat. Bez nadsázky lze říci, že soustředěný čtenář se nad stránkami této knihy setkává s živým a skutečným Dárcem radosti a pokoje.

obrázekPrůvodce životem – Nový zákon (10 dílů)
Živý studijní výklad všech novozákonních knih s textem moderního českého překladu Slovo na cestu. Průvodce životem je určen těm, kdo se chtějí nechat poučit Biblí a touží aplikovat její rady do svého života. Tato publikace je vytvořena kazateli, vědci, odborníky v poradenství z různých církví a organizacemi, které se věnují šíření Božího slova. Vznikala několik let a celé dílo nakonec zrevidoval známý teolog Dr. Kenneth Kantzer.

obrázekPrůvodce životem – Starý zákon (15 dílů)
Živý studijní výklad všech starozákonních knih s textem moderního českého překladu Slovo na cestu. Průvodce životem je určen těm, kdo se chtějí nechat poučit Biblí a touží aplikovat její rady do svého života. Tato publikace je vytvořena kazateli, vědci, odborníky v poradenství z různých církví a organizacemi, které se věnují šíření Božího slova. Vznikala několik let a celé dílo nakonec zrevidoval známý teolog Dr. Kenneth Kantzer.

obrázekTajemství budoucnosti
Ludvík Švihálek
Kniha provádí čtenáře biblickými proroctvími a hodnověrně dokládá jejich naplnění v dobách dávných i současných. Zachycuje osudy starověkých měst, jejich vládců i celých národů. Zvláště si všímá proroctví vztahujících se na židovský národ. Mapuje historii Židů přes středověk, kdy přispívali k evropské vzdělanosti a prosperitě, a přitom se stávali oběťmi pogromů a nesnášenlivosti, až po moderní dějiny, které natrvalo poznamenaly hrůzy holocaustu a daly vzniknout státu Izrael.
Biblická proroctví se týkají i společnosti na prahu 21. století, ohrožené novými nebezpečími. Nejde jen o trvalý boj s terorismem či přírodní katastrofy a nezvyklé klimatické jevy, ale i o neschopnost udržet si správné hodnoty ve společnosti orientované na zisk a spotřebu.

obrázekBible, kterou četl Ježíš
Philip Yancey
Autor si klade zásadní otázku: zda starozákonní literatura – pro svou syrovost – stojí vůbec za přečtení. Jedním dechem nabízí odpověď – svou nekonvenční interpretaci obtížných míst některých starozákonních knih: Jóba, Deuteronomia, Žalmů, Kazatele a Proroků.

obrázekZdravý sbor
Russel Burrill
Snad ještě nejsou zapomenuty knihy jako Revoluce v církvi, Důsledné učednictví, nebo Církev 21. storočia. Tentýž autor se zabývá ve své studii osmi vlastnostmi zdravého společenství věřících a zkoumá je s pomocí Bible a díla Ellen G. Whiteové. Práce je zajímavá mimo jiné tím, že vedle teoretických závěrů jsou také k dispozici konkrétní výsledky stavu adventistických sborů v jednotlivých oblastech světa. Russell Burrill o tom v knize píše následující:
Ježíš o růstu církve, neboli, jak on říkával, o růstu Božího království, hovořil velmi často. Netvrdil však, že by růst byl závislý na správné metodě. Spíše se zaměřoval na přírodní zákonitosti, na kterých názorně demonstroval, jak to udělat, aby církev rostla. Jedno podobenství vedle druhého znázorňuje Boží království prostřednictvím obrazů z přírody. Podle Ježíše se jeho církev nemá soustředit na růst pomocí nějaké metody, ale má se snažit udržovat svůj organismus v dobrém stavu. Je to proto, že pokud je organismus zdravý, poroste sám od sebe.
Pokud vás zajímá, nakolik je váš sbor „zdravý“, pak kniha Zdravý sbor je vhodnou příručkou.

obrázekNekončící milost
Philip Yancey
Nefalšovaná milost je šokující, skandální. Boří naše konvence, protože se přibližuje k těm, kdo se provinili proti nám, protože se jich dotýká s láskou a nadějí. milost přináší odpuštění – a odpuštění obnovuje.

Napsat komentář

Oficiální web sboru Církve adventistů sedmého dne v Luži a skupiny v Litomyšli