E. G. Whiteová

Kompletní seznam knih od Ellen Gould Whiteové najdete zde.
Kontakty, na kterých si můžete domluvit vypůjčení, najdete zde.
Podívejte se na několik ukázek:

obrázekPerly moudrosti
Ellen G. Whiteová

Jako nádherné a vzácné perly nabízí nám tato jedinečná kniha působivá podobenství, která pronesl Ježíš Kristus během svého života mezi lidmi. Jeho myšlenky povznášejí mysl člověka od viditelného pozemského světa ke skutečnostem neviditelným a vedou k poznání nekonečné moudrosti.
Tím, že spojil každodenní jevy běžného života s duchovním naučením, oblékl Kristus přírodu do svých podobenství. Své království přirovnal kupříkladu k rybářské síti, hořčičnému zrnu, vzácnému pokladu či drahocenné perle. On sám je perlou nevyčíslitelné hodnoty, pro kterou stojí zato všechno druhořadé opustit.

obrázekPoslové naděje a lásky
Ellen G. Whiteová

Kniha Poslové naděje a lásky pojednává o dramatických událostech počátku našeho letopočtu, kdy se v Izraeli zformovalo hnutí, které okolnímu světu přineslo fascinující poselství.
Autorka knihy toto období popisuje svým osobitým způsobem. Díky jejímu vypravěčskému nadání mohou čtenáři téměř z bezprostřední blízkosti sledovat osudy Ježíšových následovníků, kteří pro svoji víru byli ochotni nejen zažívat ústrky a nepohodlí, ale nezdráhali se nasadit i vlastní životy. Děj knihy se zaměřuje především na okamžiky z života apoštolů Petra, Štěpána, Jana a Pavla, kteří na svých cestách Palestinou a Malou Asií mnohokrát stanuli tváří v tvář smrtelnému nebezpečí. Byli zavíráni do vězení, hájili se před vládci tehdejšího světa, byli týráni a někteří z nich zahynuli mučednickou smrtí. Nikdy však — ani v těch nejkrajnějších okamžicích — neztratili naději, že jednoho dne se jejich prohra změní ve vítězství.
V knize najdou zalíbení nejen čtenáři, kteří se chtějí seznámit s počátky historie křesťanství, nýbrž i ti, kdo touží poznat nepomíjivé hodnoty, které v lidském nitru dokáží vykřesat jiskru naděje a lásky.

obrázekRady pro církev
Ellen G. Whiteová

Kniha Rady pro církev nabízí výběr z osobních dopisů, publikovaných článků, zaznamenaných projevů a jiných pramenů, které Ellen Gould Whiteová během své služby církvi adresovala různým příjemcům. Jednotlivé rady byly v minulosti vydány ve vícedílných sériích Svědectví pro církev a Pokladnice svědectví. Kniha představuje přitažlivou moderní snahu zpřehlednit typickou literaturu rad a svědectví.Publikace zpřístupňuje studijnímu úsilí českého čtenáře některé důležité texty, které se v minulosti ýrazným způsobem účastnily formování praktické adventistické zbožnosti a vytyčení podstatných důrazů v celkovém směřování církve a které mají potenciál prospět věřícímu a celému společenství církve i dnes.

obrázekOd slávy k úpadku
Ellen G. Whiteová

Na stránkách knihy Od slávy k úpad ku nás Ellen Whiteová zavádí do doby izraelských proroků a králů a svými barvitými popisy nás vtahuje do víru dramatických událostí vzestupu a pádu izraelského království. Předestírá před námi osudy Božích poslů, kteří bojují o záchranu vyvoleného národa, jenž se pod vedením nemoudrých vládců opakovaně vydává na cestu zatracení. V živých barvách vykresluje příběhy, v nichž tyto svérázné osobnosti s nasazením vlastního života předstupují před pyšné krále a přinášejí jim důrazná varování, neohroženě se stavějí proti modlářství, s odvahou boří pohanské oltáře a vedou lid k pokání. Rovněž autenticky tlumočí slova plná milosti, která skrze ně k neposlušnému národu promlouvá milující Bůh.
Kniha je určena všem, kdo touží více proniknout do událostí Starého zákona a seznámit se s hlavními obrysy dějin Izraele, jakož i těm, kdo chtějí nahlédnout k podstatě lidského bytí a objevit smysl svého života.

obrázekTouha věků
Ellen G. Whiteová

V této knize autorka představuje jedinečným způsobem život a dílo osobnosti, která velmi výrazně ovlivnila historii lidstva. Ježíš Kristus měl mimo jiné vliv na naše dějiny myšlení, filozofii, historii, kulturu, hudbu i další oblasti umění, ale především na naši morálku a etické postoje. Nikdo nikdy nebyl tak odpuzován anebo naopak zase tak oslavován jako on. Nikdo neměl tolik následovníků, ale také tolik pronásledovatelů. I když téměř každý o něm něco slyšel, člověk má jen málokdy možnost dostat se k tak uceleným informacím, jaké poskytuje tato kniha. Jako historické drama, životopis a příběh Kristova života oslovuje čtenáře svou někdy až praktickou jednoduchostí, zároveň však poskytuje i hluboký duchovní zážitek. Kniha je vydána v mnoha zemích a v mnoha jazycích ve statisícových nákladech, a patří tak mezi nejslavnější a nejrozsáhlejší díla o životě Ježíše z Nazareta.

obrázekVýchova
Ellen G. Whiteová

Autorka této knihy ukazuje rozdíl mezi dočasnými a trvalými hodnotami, z nichž dobrá výchova vychází. Představuje nám model, který pomáhá patřičně rozvíjet duševní schopnosti, přičemž klade důraz i na rozvoj zručnosti a na užitečnou manuální práci.
K sepsání tohoto díla o výchově vedlo spisovatelku přání, aby mladí lidé v osobním životě i ve společnosti co nejlépe obstáli. Přála si, aby byli dobře připraveni pro praktický život nejen po stránce fyzické a duševní, ale také aby se z nich stali čestní občané respektující Boží autoritu, lidé charakterní, kteří dokážou dodržovat dobré zásady a principy i v dnešní době.

Napsat komentář

Oficiální web sboru Církve adventistů sedmého dne v Luži a skupiny v Litomyšli